VINCENT VAN GOGH PHOTO AWARD 2021

REGELS & VOORWAARDEN

Algemeen

 • Het evenement loopt van 30 Maart 2020 tot 30 Maart 2021.
 • Deelname aan dit evenement staat open voor iedereen (amateur en professional).
 • Door deelname aan dit evenement gaat men akkoord met de evenement regels & voorwaarden. De Stichting behoudt zich het recht voor om deelnemers niet te laten deelnemen, wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze regels & voorwaarden handelen.
 • Leden en familie van de Rotary Club Nuenen mogen deelnemen, maar komen niet in aanmerking voor de AWARD.

Deelname

 • Via de website vincentvangoghphotoaward.cominschrijven kunt u zich binnen de hiervoor aangegeven periode aanmelden en daarna de foto(’s) uploaden die voldoen aan de voorwaarden. Na betaling van de goede doelen inschrijving bijdrage zullen deze meedingen en gepubliceerd worden op de ‘Vincent Van Gogh Photo Award‘ website.
  Alleen inzendingen welke op deze manier zijn ingestuurd worden geaccepteerd.
 • Iedere deelnemer mag per inzending maximaal drie, aan het thema ‘PUUR‘ (door de ogen van Vincent van Gogh) gerelateerde, ieder op zichzelf staande, foto’s inzenden.
 • Iedere deelnemer mag een ongelimiteerd aantal inzendingen (met max. 3 foto’s / inzending) insturen.
 • Op vincentvangoghphotoaward.com zijn alle inzendingen zichtbaar die meedingen naar de prijzen en is alle informatie over deze AWARD te lezen.

Voorwaarden

 • Elke foto dient te passen binnen het thema : “PUUR“ ( door de ogen van Vincent van Gogh)
 • Beeldmanipulatie of te wel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking is wel toegestaan.
  Alleen digitale foto(’s) kunnen worden geaccepteerd.
  Elke foto file dient ingezonden te worden in RGB, JPG Format, en minimaal 3000 pixels (langste zijde), 300 dpi, en een  file grootte van tenminste 2MB en bij voorkeur niet meer dan 4 MB.
 • De afbeeldingen dienen zonder kaders, watermerken of logos ingezonden te worden.
 • De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto(s) en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht.
 • De inzender geeft de Stichting d.m.v. inzenden toestemming dat de foto(’s) (met auteursrecht behoud voor de fotograaf) gebruikt mogen worden voor de uitvoering en promotie van dit evenement, zonder aanvullende compensatie.
  Alle fotografen behouden het copyright over de door hun ingezonden afbeeldingen.
 • Pornografisch-,seksueel-, gewelddadig-,en/of aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst. De stichting houdt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren. Alle eventueel hieruit voorvloeiende kosten komen voor rekening van de inzender.

Winnaars

 • Een vakjury beoordeelt alle inzendingen.
 • Uit alle ingezonden foto’s selecteert de vakjury ongeveer vijftig finalisten foto’s van waaruit de vakjury de winnaars bepaald.
 • De finalisten en de uiteindelijke winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mail adres.
 • De foto’s van de finalisten en de winnaars worden gepubliceerd op de website inclusief naamsvermelding en de jury beoordeling alsmede gedurende de ‘Vincent Van Gogh Photo Award‘ openlucht expositie.
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere producten.
 • Over de jury beoordeling en haar selectie motieven kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid

 • De Stichting is niet aansprakelijk voor het onjuist gebruik van op de site gepubliceerde foto(’s) van deelnemers. Hieronder valt ook een mogelijke schending van auteursrechten, door deelnemers aan de wedstrijd of bezoekers van de site.
 • De Stichting, en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit dit evenement voortvloeiende handelingen.
 • De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 • De Stichting is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken van de door haar verstrekte prijzen.

Slotbepalingen

 • De Stichting kan de AWARD regels & voorwaarden op ieder moment wijzigen en kan deze AWARD ook op ieder moment beëindigen.
 • De Stichting behoudt zich het recht voor om foto’s, dan wel deelnemers te verwijderen van de site. Hiervoor hoeft de Stichting geen gegronde reden te geven.
 • De Stichting en de door haar ingeschakelde hulppersonen, bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaar.
 • De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van de ‘Vincent Van Gogh Photo Award‘ – 2019. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
 • Niets uit de inhoud van deze competitie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de Stichting.
 • Wijzigingen en type- en zetfouten voorbehouden.