Nominees Student Award 2021

F.Louwe – Dear Nightmare let me dream tonight

28.03.2020

Domimika Koszowska – Industry & nature

04.03.2017

Koszowska – Plastic & Food

28.03.2021

Domimika Koszowska – Pure beauty

11.08.2013

Dominika Koszowska – Landscape with plastic

21.08.2018

Bregje Lemmens – Wandelaar

10.01.2021

Hanne Sloesen – Handen

19.03.2021

Igor Kant – Fallen tree

10.01.2021

Lotte Wassen – The following path

05.03.2021

Mirte Kessels – Pure Innocence

11.10.2020

Raven Kwakoe – Puur in de natuur

15.01.2021

Sanne Marcellis – Everlasting

13.10.2021

Sophie Boonstra – The face of Paris

20.08.2019